ቀጻላይ ስራሕካ ከመይ ይሰርሕ

Step 1

ርኸቡና

Step 2

ቀጾሮ ንምሓዝ ክነዘራርበካ ኢና።

Step 3

ን 30-60 ደቓይቕ ምስ አባላት ጋንታኹም ክትራኸቡ እኹም።

 

ብኽብረትካ ኣብ ናይ ዋሽንግተን ስቴት ናይ ስረሕ ቆጸራ ደሕንነት ክፍሊ (Employment Security Department) ብዛዕባ ዝቐረቡ ናይ ስራሕ ምስኣን ጥርዓናት ብዝምልከት ዘህልውኻ ሕቶታት ክንምልስ ከምዘይንኽእል ክትርዳእ ኣለካ።

ርኸቡና

ኢመይል ስደዱልና እሞ ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ኣካትቱ።

  • ሽም
  • ሹም ኣቦ
  • ቁፅሪ ተሌፎን
  • እንታይ ንኽትገብሩ ምእንቲ ክንሕግዘኩም ትደልዩ? (ብዛዕባ ስራሕ ኣልቦነት ጀምሩ፣ ስራሕ ድለዩ፣ ናይ ስራሕ ልምዲ/ናይ ደብዳቤ ሽፋን/ናይ ቃለ መሕትት ሓገዝ፣ ሓድሽ ናይ ስራሕ ክእለት ተምሃሩ፣ ወይ ካልእ)
  • ቆፀራኹም ተበፃሒ ንምግባር ብመሰረት ሕጊ ስንኩላን ኣሜሪካውያን (Americans with Disabilities Act፣ ADA) መንበሪ የድልየኩም ድዩ?

ብኢመይል ርኸቡና።

ኢመይል ኣድራሻ እንተዘይብልኩም፣ ቆፀራ ንምሓዝ ብ 206-386-4636 ደውሉ።

እቲ እትህቡዎ ሓበሬታ ምስጢራዊ ኮይኑ፣ ብዘይካ ምስቶም ብቐጥታ ኣብ’ቲ መደብ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣይክካፈልን እዩ።

እዚ ፕሮግራም እዚ ምስ ኪንግ ካወንቲ ላይብረሪ ሲስተም (King County Library System)፣ Sno-Isle ላይብረሪታት (Sno-Isle Libraries)፣ ስያትል ናይ ስራሕ ኢንሸቲቭ(Seattle Jobs Initiative)፣ ፒዩጀት ሳውንድ ናይ እንኳዕ ደሓን ተመለሰኩም ማእኸል(Puget Sound Welcome Back Center)፣ ብዩልዲንግ ኣውር ብሪጅን(Building Our Bridge,) ኮርያ ማሕበረ ሰብ ኣገልግሎት ማእኸልን(Korean Community Service Center) ብምትሕብባር ዝቐርብ እዩ።

ዝተተሓሓዙ ሊንክታት