Tiếng Việt

Tiếng Việt : Sử Dụng Danh Mục Liệt Kê

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Sử Dụng Danh Mục Liệt Kê

(Using The Catalog)

 

Dùng Danh Mục Liệt Kê của Thư Viện để tìm sách, DVD, CD hoặc những món đồ khác. Xem video này hoặc viếng thăm Những Câu Hỏi Thường Xuyên để biết thêm thông tin.

 

 • Tạo một tên sử dụng (Create a username)
  Một cái tên sử dụng cho phép quí vị đặt giữ, gia hạn những món đồ và dùng những chức năng mạng xã hội của Danh Mục Liệt Kê.

 • Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê (Search the Catalog)
  Làm thế nào để tìm những món đồ quí vị muốn.

 • Đặt giữ trước (Place a hold)
  Những món đồ đặt giữ trước đang được người khác mượn.

 • Mượn Từ Thư Viện Khác (Interlibrary Loan)
  Mượn một món đồ từ hệ thống thư viện khác với lệ phí 5 đô cho mỗi món đồ.

 • Đề Nghị Mua (Purchase suggestion)
  Đề nghị thư viện mua một món đồ.

 

Cần giúp đỡ?

 • Hỏi Quản Thủ Thư Viện để được giúp đỡ dùng trò chuyện trên mạng, điện thư, hoặc qua điện thoại
 • Hỏi để được giúp đỡ trực tiếp từ nhân viên tại bất cứ chi nhánh Thư Viện nào
Library employee helping

Thư viện là...

Find at the Library

một nơi mà...

Woman reading newspaper

quý vị có thể tìm nhiều đồ vật trong ngôn ngữ của quý vị.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện