Tiếng Việt

Tiếng Việt : Các Khu Vực Dịch Vụ Thư Viện Miễn Phí

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Các Khu Vực Dịch Vụ Thư Viện Miễn Phí

(Free Library Service Areas)

 

Ai có đủ điều kiện nhận dịch vụ Thư viện miễn phí?

Bất cứ ai sinh sống, làm việc hay sở hữu tài sản nằm trong các khu vực dịch vụ miễn phí của Thư Viện (hoặc người phối ngẫu hay là người phụ thuộc vị thành niên của một người sinh sống, làm việc hoặc sở hữu tài sản nằm trong các khu vực dịch vụ miễn phí). Quý vị cũng có thể được một thẻ miễn phí nếu quý vị đi học trong các khu vực dịch vụ. Quý vị không cần phải là công dân Hoa Kỳ hoặc biết đọc hay biết viết Anh ngữ để được thẻ.

Các khu vực dịch vụ miễn phí bao gồm:

 • Tất cả các khu vực thuộc thành phố Seattle và Bothell
 • Hầu hết King County, ngoại trừ: Thành phố Enumclaw, Yarrow Point và Hunts Point

  Quý vị cũng hội đủ điều kiện nếu quý vị có thẻ Thư Viện được cấp bởi:

 • Thư Viện Công Cộng Everett (EPL)
 • Thư Viện Vùng Kitsap (KRL)
 • Hệ thống Thư Viện Quận Pierce (PCLS)
 • Thư Viện Công Cộng Puyallup (PPL)
 • Hệ thống Thư Viện Vùng Sno-Isle (SIRLS)
 • Thư Viện Vùng Timberland (TRL)

 

Những người có thẻ từ những hệ thống thư viện nói trên nên mang thẻ thư viện của họ, thẻ chứng minh hợp lệ và chứng minh địa chỉ nhà của họ đến bất cứ địa điểm nào của Thư Viện Công Cộng Seattle để nhận một thẻ miễn phí. Những hệ thống thư viện này củng mở rộng những quyền lợi tương tự cho những người có thẻ từ Thư Viện Công Cộng Seattle.

 

Tôi có được dùng các hệ thống thư viện khác trong tiểu bang Washington không?

Ðược. Theo sự thỏa hiệp với King County Library System (Hệ Thống Thư Viện Quận King), những ai đang sinh sống ở Seattle có thể được một thẻ thư viện và mượn sách từ King County Library System (KCLS). Tuy nhiên, cư dân của Seattle không thể yêu cầu thư viện giữ lại sách trên hệ thống KCLS. Xin xem mạng nối kết Update to reciprocal use agreement between King County Library System and The Seattle Public Library (Cập nhật về thỏa hiệp sử dụng hỗ tương giữa Hệ Thống Thư Viện Quận King và Thư Viện Công Cộng Seattle) để biết thêm chi tiết.

 

Những người có thẻ từ Thư Viện Công Cộng Seattle củng có thể được nhận một thẻ miễn phí được cấp bởi Thư Viện Công Cộng Everett, Hệ thống Thư Viện Vùng Kitsap, Thư Viện Công Cộng Puyallup, Hệ thống Thư Viện Quận Pierce, Thư Viện Vùng Sno-Isle vàThư Viện Vùng Timberland, họ có thể dùng để đổi ngược và mượn đồ vật từ những thư viện này. Để đạt tiêu chuẩn, mang thẻ thư viện của quý vị được cấp bởi Thư Viện Công Cộng Seattle, thẻ chứng minh hợp lệ và chứng minh địa chỉ nhà đến bất cứ địa điểm nào của những hệ thống thư viện này.

 

Tôi có thể dùng dịch vụ của Thư Viện không nếu tôi không hội đủ điều kiện nhận thẻ miễn phí?

Vâng, nhưng để mượn các đồ vật, quý vị sẽ cần một:

 • Thẻ khách tham quan - dành cho những người đang tạm thời sinh sống trong khu vực dịch vụ của chúng tôi đến tối đa là ba tháng. Thẻ khách tham quan tốn $25 và có hiệu lực ba tháng. Những người dùng thẻ khách tham quan có thể mượn một lần tối đa là năm đồ vật.
 • Thẻ của người không phải là cư dân - dàch cho những người sinh sống ở Tiểu Bang Washington mà không hội đủ điều kiện nhận dịch vụ vì những lý do khác. Thẻ của người không phải là cư dân tốn $85 và có hiệu lực một năm.
Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Teen reading

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Boys using self-checkout

quý vị có thể đọc sách, học hỏi và gặp gỡ bạn bè.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện