The Seattle Public Library

Your Account | Print-Friendly

December 10, 2016

Tiếng Việt

Tiếng Việt : Mẫu Điện Thư Hỏi Quản Thủ Thư Viện

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Alert

OverDrive ebook issues

Some patrons report seeing incorrect ebook holds and checkouts. Please log out and back in to clear. If you are consistently seeing incorrect ebook entries please report to Ask a Librarian. We are working with OverDrive to resolve this issue.
 

The Library's Website may experience brief outages

On Sunday, Dec. 11, from 4 a.m. to noon, the Library's website may experience brief intermittent outages due to scheduled server maintenance.

Mẫu Điện Thư Hỏi Quản Thủ Thư Viện

(Ask a Librarian Email Form)

Đánh câu hỏi của quý vị vào dưới đây. Quý vị sẽ nhận phúc đáp trong vòng hai ngày làm việc.

 

*Địa chỉ điện thư:

*Xác định
địa chỉ điện thư:

*Thắc mắc của quý vị:

Tên:

Số thẻ Thư Viện:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

 

Dấu hoa thị (*) là những chỗ cần điền.
 
Bấm vào nút "Submit" (Nộp) chỉ một lần mà thôi.
 

 

 


Getting help

Thư viện là...

Woman at the Library

một nơi mà...

Get computer help

quý vị có thể được giúp đỡ.