Tiếng Việt

Tiếng Việt : Mẫu Điện Thư Hỏi Quản Thủ Thư Viện

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Alert

All Library locations closed Wednesday, March 29

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at Central Library will be closed Wednesday, March 29 for a staff in-service day. Regular operating hours will resume Thursday, March 30.

Mẫu Điện Thư Hỏi Quản Thủ Thư Viện

(Ask a Librarian Email Form)

Đánh câu hỏi của quý vị vào dưới đây. Quý vị sẽ nhận phúc đáp trong vòng hai ngày làm việc.

 

*Địa chỉ điện thư:

*Xác định
địa chỉ điện thư:

*Thắc mắc của quý vị:

Tên:

Số thẻ Thư Viện:

Số điện thoại:

Địa chỉ:

 

Dấu hoa thị (*) là những chỗ cần điền.
 
Bấm vào nút "Submit" (Nộp) chỉ một lần mà thôi.
 

 

 


Getting help

Thư viện là...

Woman at the Library

một nơi mà...

Get computer help

quý vị có thể được giúp đỡ.