The Seattle Public Library

Your Account | Print-Friendly

October 22, 2014

Tiếng Việt

Tiếng Việt : Đóng Cửa Nghỉ Lễ

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Đóng Cửa Nghỉ Lễ

(Holiday Closures)

 

Tất cả các địa điểm của Thư Viện Công Cộng Seattle đều sẽ đóng cửa vào các ngày lễ được liệt kê dưới đây.

 

2013

 • Tết Dương Lịch
  Thứ Ba, ngày 1 tháng 1, 2013
  Tất cả các điạ điểm đóng cửa lúc 6 giờ tối Thứ Hai, ngày 31 tháng 12, 2012.
 • Ngày Martin Luther King Jr.
  Thứ Hai, ngày 21 tháng 1
 • Ngày Lễ Tổng Thống
  Thứ Hai, ngày 18 tháng 2
 • Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong
  Thứ Hai, ngày 27 tháng 5
 • Ngày Lễ Độc Lập
  Thứ Năm, ngày 4 tháng 7
 • Ngày Lễ Lao Động
  Thứ Hai, ngày 2 tháng 9
 • Ngày Lễ Cựu Chiến Binh
  Thứ Hai, ngày 11 tháng 11
 • Ngày Lễ Tạ Ơn
  Thứ Năm, ngày 28 tháng 11
 • Ngày trước Lễ Giáng Sinh
  Thứ Ba, ngày 24 tháng 12
 • Ngày Lễ Giáng Sinh
  Thứ Tư, ngày 25 tháng 12
 • Tết Dương Lịch
  Thứ Tư, ngày 1 tháng 1, 2014
  Tất cả các điạ điểm đóng cửa lúc 6 giờ tối Thứ Ba, ngày 31 tháng 12.

 

Xe sách lưu động của Dịch Vụ Lưu Động có thể thay đổi hoặc bị bãi bỏ trong những ngày lễ; xin hãy gọi để biết thời khóa biểu 206-386-4636.

 

Man relaxing

Thư viện là...

Boy playing with a toy

một nơi mà...

Adult Learning

mọi người đều được đón mời.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện