The Seattle Public Library

Your Account | Print-Friendly

December 19, 2014

Tiếng Việt

Tiếng Việt : Đề Nghị Mua

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Alert

Library closed Dec. 24 and 25

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at the Central Library will be closed on Christmas Eve, Wednesday, Dec. 24 and Christmas Day Thursday, Dec. 25.

 

Service interruption in the Library's Online Catalog - Jan. 1

Between 6 a.m. and 4 p.m. on Thursday, Jan. 1,  the Library will be upgrading its electrical power system. During the upgrade, you will be able to search the catalog, but won't be able to log in, place holds, renew items or use other catalog features. The former Library catalog (Horizon Information Portal) will not be available at all. SPL Mobile, access to e-books, free music downloads and many databases and applications also will be unavailable.

Đề Nghị Mua

(Purchase Suggestion)

 

Tôi có thể đề nghị Thư Viện mua một món đồ mà Thư Viện không có hay không?

Thư Viện hoan nghênh các đề nghị của quý vị. Xin vui lòng dùng ô ở hàng đầu của trang để truy tìm danh mục liệt kê bằng tiếng Việt hoặc "Hỏi Quản Thủ Thư Viện" ("Ask a Librarian") hoặc gọi World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849 để xem Thư Viện đã có món đồ này hay không trước khi đề nghị.

 

Xin vui lòng in ra và điền một trong những mẫu đơn dưới đây và mang đến bất cứ địa điểm thư viện nào.

 

Nếu Thư Viện mua món đồ mà quý vị đề nghị, một nhân viên sẽ đặt "hold" (giữ lại) cho quý vị. Thường mất khoảng hai đến ba tuần để mua món đồ và đặt giữ lại.

 

Rất tiếc là số lượng đề nghị chúng tôi nhận được quá nhiều, nên chúng tôi không thể thông báo cho quý vị biết khi món đồ không được chọn mua.

Library employee helping

Thư viện là...

Find at the Library

một nơi mà...

Woman reading newspaper

quý vị có thể tìm nhiều đồ vật trong ngôn ngữ của quý vị.

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Hỏi Quản Thủ Thư Viện