Tiếng Việt

Tiếng Việt : Đặt Giữ Lại

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Đặt Giữ Lại

(Place A Hold)

 

Với thẻ Thư Viện, quý vị có thể đặt “hold” (giữ lại) bất cứ món đồ nào:

 • Hiện có ở chi nhánh tại địa phương quý vị - Nó sẽ được giữ lại một tuần để quý vị đến lấy.
 • Có sẵntại chi nhánh khác - Một bản hiện có sẽ được gởi đến chi nhánh của quý vị miễn phí.
 • Hiện đang có người “checked out” (đã mượn ra) - Quý vị sẽ được đặt vào danh sách chờ đợi để nhận món đồ khi nó được trả lại.

 

Tôi được đặt giữ bao nhiêu món đồ?

Quý vị có thể được đặt giữ đến tối đa là 50 món đồ. (Ðiều này bao gồm các yêu cầu đặt giữ sách chưa được đáp ứng và các yêu cầu đang đình chỉ, cũng như các món đồ đang được giữ lại cho quý vị đến lấy).

 

Làm thế nào để tôi đặt giữ lại?

 1. Kiếm món đồ trong Danh Mục Liệt Kê của Thư Viện
 2. Nhấn vào Place a Hold (Nút Đặt Giữ)
 3. Chọn một pick-up location (điạ điểm để nhận)
 4. Nhấn Confirm (Xác Nhận) để hoàn tất việc đặt giữ
 5. Đăng nhập vào your Library account (trương mục Thư Viện của quí vị) (nếu quí vị chưa đăng nhập)

 

Điều này sẽ đặt quý vị vào danh sách chờ đợi cho món đồ này.

 

Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849 hoặc Hỏi Quản Thủ Thư Viện (Ask a Librarian).

 

Để biết thêm về đặt giữ trước.

 

Tôi có thể thay đổi vị trí để nhận những món đồ tôi đã đặt trước không?

Có. Quí vị có thể gọi chúng tôi tại 206-386-4636 trong giờ mở cửa hoặc viếng thăm bất cứ điạ điểm thư viện nào để thay đổi điạ điểm nhận những món đồ đặt trước.

 

Làm thế nào để tôi biết được khi một món đồ đã có sẵn cho tôi đến nhận?

 • Bằng điện thư- Nếu chúng tôi có điạ chỉ điện thư của quí vị, quí vị sẽ nhận được một thông báo điện thư khi đồ vật có sẵn. Quí vị có thể thêm điện thư vào trương mục của quí vị, bằng cách đăng nhập vào SPL CỦA TÔI (MY SPL) và đi đến Bố Trí Trương Mục (Account Settings) ở trên đầu của trang.
 • Trên mạng- Quí vị luôn có thể đăng nhập vào SPL CỦA TÔI (MY SPL) để xem tình trạng của những món đồ mà quí vị đang đợi.
 • Điện thoại. Quí vị luôn có thể gọi chúng tôi tại 206-386-4636 trong giờ mở cửa để kiểm tra tình trạng của những món đồ mà quí vị đang đợi.

 

Làm cách nào để tôi có thể quản lý khi nào những món đồ của tôi được giao đến hoặc hủy bỏ món đồ đặt giữ trước?

Quí vị có thể đình chỉ những món đồ đặt trước để kiểm tra tốt hơn bao nhiêu món đồ quí vị muốn trở nên sẵn sàng để nhận cùng lúc. Quí vị củng có thể hủy bỏ đồ đặt trước mà quí vị không còn muốn nữa. Để biết thêm về quản lý đồ đặt trước.

Library employee helping

Thư viện là...

Find at the Library

một nơi mà...

Woman reading newspaper

quý vị có thể tìm nhiều đồ vật trong ngôn ngữ của quý vị.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện