Tiếng Việt

Tiếng Việt : Mượn Từ Thư Viện Khác

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Mượn Từ Thư Viện Khác

(Interlibrary Loan) (ILL)


Nếu tôi không thể tìm gặp món đồ mà tôi đang tìm trong Danh Mục Liệt Kê của Thư Viện thì sao ?

Nếu Thư Viện không có một món đồ mà quý vị muốn, quý vị có thể mượn món đó từ một thư viện khác qua hệ thống “Interlibrary Loan.” (Mượn Từ Thư Viện Khác)

 

Tôi có thể mượn các loại đồ gì qua hệ thống Mượn Từ Thư Viện Khác?

Sách, sách băng, bản nhạc, tạp chí và báo chí cũ hơn 12 tháng và Thư Viện Công Cộng Seattle không sở hữu. Ðĩa DVD, video, đĩa CD nhạc hoặc băng nhạc không mượn được qua Hệ Thống Mượn Từ Các Thư Viện Khác.

 

 

 

Tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền?[

Có lệ phí 5 đô cho mỗi món đồ mượn qua Hệ Thống Mượn Từ Các Thư Viện Khác. Tiền phạt cho món đồ mượn quá hạn là 25 xu mỗi ngày cho đến tối đa là 15 đô. Thư viện nhận tiền mặt hoặc chi phiếu hoặc thanh toán trên mạng tại pay.spl.org.

 

Làm thế nào để tôi biết khi nào tôi có thể đến lấy món đồ của mình?

Thư viện sẽ báo cho quý vị khi họ có món đồ cho quý vị đến lấy. Do số lượng yêu cầu cao, chúng tôi không thể báo cho quý vị biết nếu không có món đồ đó. Hầu hết các món đồ đều nhận được trong vòng ba tuần, nhưng thời gian hồi dáp từ các thư viện đều khác nhau.

 

Còn điều gì khác mà tôi nên biết không?

  • Các món đồ thường được mượn 21 ngày và không được "renewed" (gia hạn)
  • Quý vị có thể yêu cầu đến tối đa là năm lần Mượn Từ Thư Viện Khác mỗi tuần
  • Dịch Vụ Mượn Từ Thư Viện Khác chỉ có cho những trương mục nào có tiền nợ dưới $15

 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc muốn kiểm tra yêu cầu của mình, xin gọi World Languages (Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849 và cho biết số thẻ Thư Viện của quý vị và tựa đề của món đồ.

Library employee helping

Thư viện là...

Find at the Library

một nơi mà...

Woman reading newspaper

quý vị có thể tìm nhiều đồ vật trong ngôn ngữ của quý vị.

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Hỏi Quản Thủ Thư Viện