Tiếng Việt

Tiếng Việt : Nhận Thông Báo bằng Ðiện Thư hoặc Ðiện Thoại

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Nhận Thông Báo bằng Ðiện Thư hoặc Ðiện Thoại

(Receive notices by email or phone)

 

Thư Viện sẽ liên lạc với tôi bằng cách nào?

Quý vị có hai cách chọn để nhận thông báo về trương mục Thư Viện của quý vị:

  • Giấy thông báo gởi bằng thư (bằng Anh ngữ). Để nhận thông báo từ Thư Viện bằng thư, xin liên lạc chi nhánh thư viện quý vị hoặc World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-684-0849.
  • TeleCirc (nhắn tin bằng điện thoại tự động bằng Anh ngữ)
  • Thông báo bằng điện thư (bằng Anh Ngữ)

 

Tại sao Thư Viện thích gởi thông báo bằng điện thư hơn?

Điện thư là mau nhất, tiết kiệm tiền cho Thư Viện và tiết kiệm giấy.

 

Tại sao tôi không còn nhận các thư thông báo nữa?

Vào ngày 1 tháng 7, 2010, Thư Viện đã ngưng gởi thư thông báo bằng bưu chính Hoa Kỳ. Xin vui lòng đăng ký để được tiếp tục nhận thông báo qua điện thư hoặc qua TeleCirc từ Thư Viện. Xin liên lạc chi nhánh thư viện của quý vị hoặc World Languages (Ban Ngôn Ngữ Quốc Tế) ở 206-684-0849 nếu quý vị cần được giúp đỡ.

 

Tại sao tôi không nhận được thông báo bằng điện thư?

Nhiều dịch vụ điện thư (như là Hotmail, Yahoo, EarthLink và AOL) có các sắp xếp có thể ngăn chặn quý vị không nhận được thông báo bằng điện thư của Thư Viện. Các sắp xếp này có thể đặt những thông báo bằng điện thư vào hộp thư “spam” hoặc “junk mail” và không phát chúng vào hộp thư của quý vị. Vui lòng kiểm để hộp thư “spam” hoặc “junk mail” có thể nhận thư từ notices@spl.org. Xem phần Giúp Đỡ trên trang Web của công ty cung cấp dịch vụ điện thư của quý vị để có thêm thông tin.

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Teen reading

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Boys using self-checkout

quý vị có thể đọc sách, học hỏi và gặp gỡ bạn bè.

Hỏi Quản Thủ Thư Viện