The Seattle Public Library

Your Account | Print-Friendly

November 23, 2017

Tiếng Việt

Tiếng Việt : Chương Trình Anh Ngữ Là Ngôn Ngữ Thứ Nhì (ESL)

Vietnamese Section

Truy Tìm Danh Mục Liệt Kê

Truy tìm các đồ vật Việt ngữ trên danh mục liệt kê

Lịch Sinh Hoạt  Tác giả đọc truyện, lớp học, chương trình và sinh hoạt đặc biệt dành cho người lớn.

Những địa điểm thư viện


Bản Đồ Các Địa Điểm Thư Viện

Alert

Library Closed Thursday, Nov. 23

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at the Central Library will be closed on Thanksgiving, Thursday, Nov. 23.

Chương Trình Anh Ngữ Là Ngôn Ngữ Thứ Nhì (ESL)

(English as a Second Language (ESL) Programs)

 

Thư Viện có các chương trình ESL gì?

  • Talk Time(Giờ Trò Chuyện) - ESL là các nhóm đàm thoại dành cho thanh thiếu niên và người lớn
  • Máy vi tính trợ giúp học tập với nhu liệu đặc biệt và huấn luyện miễn phí
  • Wired for Learning - (Kết Nối Điện Tử Để Học) – Các lớp kỹ năng vi tính cơ bản bao gồm Internet, điện thư và word processing
  • Các lớp Anh ngữ và các buổi học văn phạm cho những người học lớp sơ cấp và trung cấp
  • Các lớp học thi nhập tịch dành cho người lớn di dân và người tị nạn chuẩn bị thi nhập tịch Hoa Kỳ

 

Những lớp này dạy bằng Anh ngữ cho người lớn có kỹ năng Anh ngữ hạn chế. Xem phần "Literacy / ESL Calendar" (Lịch Chương Trình Biết Chữ / ESL ) để có toàn bộ danh sách các chương trình sắp tới.

 

Còn có chương trình gì khác không?

Thư Viện cung cấp bản Hướng Dẫn Thông Tin Làm Công Dân Hoa Kỳ để giúp những ai muốn trở thành Công Dân Hoa Kỳ.

 

Thông Tin Làm Công Dân Hoa Kỳ: Bản Hướng Dẫn Nhập Tịch – cho quý vị biết những bước để trở thành công dân, có các mẫu đơn và thông tin, tài liệu học thi, và danh sách các tổ chức giúp đỡ về việc trở thành công dân và các lớp học Anh Ngữ Là Ngôn Ngữ Thứ Nhì (ESL).

 

Thông Tin Làm Công Dân Hoa Kỳ: Bản Hướng Dẫn Nhập Tịch (United States Citizenship Information: A Guide to Naturalization) bằng tiếng Việt và có thể tải xuống máy vi tính của quý vị.

 

Tập sách Thông Tin Làm Công Dân Hoa Kỳ được soạn bởi Thư Viện Công Cộng Seattle hợp tác với Đề Khởi Công Dân Mới của Thành Phố Seattle và Hệ Thống Thư Viện King County.

 

Thông tin được cung cấp với sự hợp tác của Dự Án Quyền Của Di Dân Ở Tây Bắc, Dịch Vụ Di Dân và Tị Nạn của Công Giáo, và nhiều tình nguyện viên cùng các tổ chức cộng đồng địa phương.

 

Tài liệu về công dân và ESL

Thư Viện có sách, CD, và DVD, bằng Anh ngữ và nhiều ngôn ngữ khác để giúp những người học thi trở thành công dân hoặc học để cải tiến Anh ngữ của họ. Quý vị cũng có thể thực tập Anh ngữ, kỹ năng đọc, nghe và viết bằng cách sử dụng chương trình máy vi tính "Rosetta Stone." Học cách sử dụng chương trình này ở một buổi huấn luyện miễn phí.

 

Các chương trình này tốn bao nhiêu?

Tất cả các chương trình Thư Viện đều miễn phí và mọi người đều được đón mời. Đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu quý vị đăng ký trước buổi sinh hoạt vì chỗ có giới hạn. 

 

 

Xin gọi World Languages (Phân Khoa Ngôn Ngữ Thế Giới) ở 206-386-0849 hoặc đến bất cứ địa điểm Thư Viện nào để biết thêm thông tin. 

Lịch Sinh HoạtThư Viện có các lớp và các sinh hoạt dành cho:

 

  • End of list

Đăng ký xin thẻ Thư Viện miễn phí của quý vị! Mượn sách, nhạc, và DVD.
Book group

Thư viện là...

Selecting books at the Library

một nơi mà...

Reading together

quý vị có thể thưởng thức những điều vui.