Soomaali

Soomaali : Ma u Rabtaa Gargaar

Russian Section
Alert

All Library locations closed Wednesday, March 29

All locations of The Seattle Public Library and the book drops at Central Library will be closed Wednesday, March 29 for a staff in-service day. Regular operating hours will resume Thursday, March 30.

MA RABTAA GARGAAR XAGGA INGIRIISIADA, DUGSIGA AMA NOQOSHADA MUWAADIN?

(Need help with English, school or becoming a citizen?)

 

Miyaad baranaysaa Ingiriis? Waxaan qabnaa buugaag badan, CD-yo iyo waxyaabo badan oo gargaara. Isticmaal kombuyuutaradayada si aad u barato Ingiriisi levelkaga. Maktabadu waxay bixisaa ESL fasalo gooba badan oo Maktabada ah. Ama, ku biir "Talk Time" (Wakhtiga Hadalka) Kooxda Sheekada: Ku tababaro xirfadaha ingiriiska dad baranaya afka Ingiriisida oo baro siyaabo lagu baro Ingiriisida bulshadaada.

 

Ma rabtaa gargaar diyaarinta GED ama imtixaanka muwaadinimada U.S.? Ma rabtaa macluumaadka imigarayshanka, daryeelka caafimaadka ama inaad shaqo raadiso? Waan ku gargaari karnaa! Waxaad ku qaadan kartaa casharada muwaadinimada maktabada Dhexe. Waxaan haynaa buugaag yaryar oo soomaali ah oo sharxaya sida loo noqdo muwaadin. Waxa kale oo aan haynaa barnaamijyo kaa gargaaraya qoriinka waraaqaha iyo resumeeyada. Eeg ...waxaan qabnaa waxyaabo badan oo kaa gargaaraya la qabsiga nolosha Ameerika.

Mabka Maktabada Meelaheeda
Is qor, siaad u heshid kaar bilaash ah